സൂപ്പർ ഷെഫ് രാജകുമാരി | Super Chef Princess in Malayalam | @MalayalamFairyTalesസൂപ്പർ ഷെഫ് രാജകുമാരി | Super Chef Princess in Malayalam | Fairy Tales in Malayalam | Malayalam Story | Fairy Tales Malayalam | Malayalam Cartoon | Fairy Tales | 4K UHD | @MalayalamFairyTales

► Parental guidance: Some material of this video may not be suitable for children’s Below 13 year’s of age.

Watch Stories in English on our English Fairy Tales Channel: http://www.youtube.com/c/EnglishFairyTales

💙 കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണുക 💙 Watch More Videos in Malayalam 💙

► ഉറങ്ങുന്ന സുന്ദരി – Sleeping Beauty : https://youtu.be/5ebYFlmdF_I

► തുമ്പലിന – Thumbelina : https://youtu.be/mbFL8jjXyqA

► ഹാൻസലും ഗ്രെറ്റലും – Hansel and Gretel : https://youtu.be/fo7VYajdKoE

► മുക്കുവനും ഭാര്യയും – Fisherman and His Wife : https://youtu.be/d6TvZ2-9KbA

► റാപ്ൻസിൽ – Rapunzel : https://youtu.be/5-ZPzkFgFqA

► സിൻഡ്രേറില്ല – Cinderella : https://youtu.be/4x8Nu2PYUUo

► ജംഗിൾ ബുക്ക് – Jungle Book : https://youtu.be/ZOzuJfg0usI

► ദി ത്വൽവ് ഡാൻസിങ് പ്രിൻസസ് – 12 Dancing Princess : https://youtu.be/vLq4c4DKb94

► രാജകുമാരി കഥകൾ – Princess Fairy Tales 1 – https://youtu.be/1UdSsQ5kn8Y

► അഷ്കില്ലാത്ത താറാവ് കുഞ്ഞ – Ugly Duckling : https://youtu.be/25jHtR9x1Ds

► സുന്ദരിയും രാക്ഷസനും – Beauty and The Beast : https://youtu.be/P4lRvUmHkkw

► അലാഡിൻറെ അത്ഭുത വിളക്ക് – Aladdin and The Magic Lamp : https://youtu.be/T3Aw4VJeLbs

► വാത്ത് പെൺകുട്ടി – Goose Girl : https://youtu.be/GWdyJ6bA2eI

► എ ലിറ്റൽ മൗസ് ഹൂ വാസ് എ പ്രിൻസസ് – A Little Mouse Who Was A Princess : https://youtu.be/IoM2Yyrg1CI

► അല്ബാബാ & 40 ഥിവെസ് – Alibaba and 40 Thieves : https://youtu.be/HxxBqEFX1S4

► റംപില്സ്റ്റിൽഡ്സ്കിന് – Rumpelstiltskin : https://youtu.be/dSbgzieNXYA

► ദി സൺ ആൻഡ് ദി മൂൺ – Sun And Moon : https://youtu.be/nGoY8JhF3W8

► സ്നോ വൈറ്റും ഏഴു കുള്ളന്മാരും – Snow White and the Seven Dwarfs : https://youtu.be/og33PuQ1dGw

► ദി ലിറ്റില് മാച്ച് ഗേൾ – Little Match Girl : https://youtu.be/1Meajr2oBmo

► ഒരു കൊച്ചു മൽസ്യ കനിക – Little Mermaid : https://youtu.be/T2CLrjio_Ac
Disclaimer:
The Malayalam Fairy Tales Channel and all of its videos are not “directed to children” within the meaning of Title 16 C.F.R. § 312.2 of CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION ACT (USA) are not intended for children under 13 years of age. Malayalam Fairy Tales CHANNEL and its owner(s), agents, representatives, and employees do not collect any information from children under 13 years of age and expressly deny permission to any third party seeking to collect information from children under 13 years of age on behalf of Malayalam Fairy Tales CHANNEL. Further, Malayalam Fairy Tales CHANNEL denies any and all liability or responsibility for the practices and policies of YouTube and its agents and subsidiaries, or any other affiliated third party, regarding data collection.
#MalayalamFairyTalesChannel

@MalayalamFairyTales

source

Back to top button